Privacyverklaring

Vepa, gevestigd aan Industrieweg 31, 7903 AH Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E-mail: info@vepa.nl
Telefoon: + 31 (0)528 29 71 11
Adres: Industrieweg 31, 7903 AH Hoogeveen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vepa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkgerelateerde informatie
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vepa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vepa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vepa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vepa) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vepa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de genoemde (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 5 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit. Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaattype 5 jaar. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit. Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst Zolang de overeenkomst van kracht is, plus 5 jaar. Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vepa deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vepa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vepa jouw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

Type dienst Naam verwerker Doel verwerking Jurisdictie Welke gegevens
Data Analyse Google Analytics Verbeteren van onze website, analyse- en marketingdoeleinden Verenigde Staten Websitegedrag en IP-adres
Marketing Friks BV Verbeteren van onze website, analyse Nederland Websitegedrag
Marketing Seeders Marketingdoeleinden Nederland Websitegedrag, Zoekgedrag, IP-adres
Marketing Google AdWords Marketingdoeleinden Verenigde Staten Websitegedrag, IP-adres en e-mailadres
Marketing Facebook Marketingdoeleinden Verenigde Staten Websitegedrag, IP-adres en e-mailadres
Marketing LinkedIn Marketingdoeleinden Verenigde Staten Websitegedrag, IP-adres en e-mailadres
Marketing YouTube Marketingdoeleinden Verenigde Staten Websitegedrag, IP-adres en e-mailadres
Hosting Hostnet Hosting van onze website Nederland Loggegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vepa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Analytische cookies houden je surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Tracking cookies kunnen ook bij bezoek aan een andere website worden uitgelezen. Met deze cookies kunnen we je surfgedrag door de tijd heen volgen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Via de cookieverklaring op onze website kun je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Klik op Reset cookie toestemming om je cookievoorkeuren voor onze website aan te passen.

Jouw toestemming geldt voor cookies geplaatst via https://vepa.nl.
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 23-5-2018

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vepa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vepa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vepa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vepa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vepa.nl.

Wijzigingen

Vepa kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Vepa, https://vepa.nl. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Vepa is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

^